Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:

1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng trọng lượng…). Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi.

Đối với sản phẩm lỗi do nhà sản xuất quý khách có thể mang đến 43 Lê Ngân, Đà Nẵng để được hoàn tiền phần chênh lệch.

Sản phẩm không lỗi:

Đặc Sản Chợ Quê xin phép không thu mua lại sản phẩm đã xuất kho vì sản phẩm này là hàng thực phẩm.

Sản phẩm do người sử dụng làm hư hỏng:

Đặc Sản Chợ Quê không hỗ trợ nhận lại bất cứ sản phẩm bị hư hỏng vì là hàng thực phẩm không thể sửa chửa hoặc tái chế.